Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE,

Gračišče 5, 6272 Gračišče

Tel. 05 6571176

Fax. 05 6571148

Odgovorna uradna oseba Vanja Košpenda
Transakcijski račun 01250-6030656313
Davčna številka 78522625
Matična številka 5083133
Datum prve objave 20.5.2006
Datum zadnje objave 12.1.2009
Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki: Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda :http://www.os-gracisce.si    in v fizični obliki na sedežu šole.

 

 

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

Kratek opis delovnega področja zavoda: http://www.koper.si/dokument.aspx?id=12982

 

 

2.a Kontaktni podatki uradne osebe:

 

Pristojna oseba: Vanja Košpenda, ravnateljicaTel.: 05 6571176, 05 6572014Faks: 05 6571148e-naslov: vanja.kospenda@guest.arnes.si 

 

 

2.b Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 OSNOVNA ŠOLAISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČEPEDAGOŠKO STROKOVNOPODROČJE

UPRAVNO GOSPODARSKOPODROČJE  

 
UČITELJ

1. RAZ.

VODSTVENA DELA  
drugi učitelj 1.raz.

 
2. RAZ.

ravnatelj  
 
3. RAZ.

pomočnik ravnatelja vrtca  
 
UČITELJ

4.RAZ.

RAČUNOV.-ADMIN. DELA  
 
5.RAZ.

poslovna sekretarka  
 
6.RAZ.

računovodkinja  
 
UČITELJ

7.RAZ.


 
 8.RAZ.

TEHNIČNA DELA  
 
9.RAZ.

hišnik  
VZGOJITELJ
kuharica  
POMOČNIK VZGOJITELJA
čistilec   
DRUGI STROK. DEL.

računalnikar-organ. info.

  
organ. šolske prehrane

 
org. zdr. preh. režima

 
 
PODALJ. BIVANJE

ŠOL. SVET. SLUŽ.

 
I. in II. skupina

pedagog

  
JUTRANJE VARSTVO

KNJIŽNICA

 
VARSTVO VOZAČEV

knjižničarka

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:

 

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih,
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
 • Pravilnik o varstvu pri delu;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov,
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o statusu športnika in kulturnika;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šolsko prehrano v zavodu;
 • Požarni red;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o šolskem skladu;
 • Poslovnik o delu sveta zavoda;
 • Poslovnik o delu sveta staršev;
 • Register tveganj;
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti;
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec;
 • Katalog informacij javnega značaja.

 

 

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o šolski inšpekciji;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

 

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli;
 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;  
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli;  
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah;  
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov;

 

Vrtec:

 

 

http://zakonodaja.gov.si/)

 

Predpisi EU:

Zakonodaja dostopna na :Povezava na evropski register predpisov

http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm)

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov):

http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:  Letni delovni načrt zavoda (LDN);Letno poročilo zavoda;Finančni načrt zavoda;Inventurni elaborat zavoda;

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

 

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom: 

Izvedba postopkov v zvezi z uresničevanjem pravic učencev;Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;Postopek dodelitve sredstev učencem za subvencionirano prehrano, šolo v naravi;Postopek za dodelitev statusa učenca;Postopek za vpis učencev v 1. razred;

Postopek za vpis otroka v vrtec;

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;

Postopki v zvezi z uresničevanje pravic zaposlenih;

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

Seznam evidenc: 

Seznam vpisanih učencev in otrok za tekoče šolsko leto;Evidenca zaposlenih;Evidenca o prejemnikih regresirane prehrane, šole v naravi;Evidenca o nadarjenih učencih;Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;

Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.

Evidenca plačil staršev

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 

Seznam zbirk: 

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah;Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših;

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;

Zbirka podatkov o učencih, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja;

Zbirka podatkov o učencih – vozačih;

Zbirka podatkov o dosežkih učencev na različnih tekmovanjih.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta zavoda na :http://www.os-gracisce.si 
Fizični dostop:  Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole
Uradne ure: Pisarna zavoda: vsak delovni dan od 8.00 ure do 15.00 ureRavnateljica zavoda: od 8.00 ure do 15.00 ure 
Stroški: Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen;Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.
(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost