Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE,

Gračišče 5, 6272 Gračišče

Tel. 05 6571176

Fax. 05 6571148

Odgovorna uradna oseba Aleksandra Lorbek
Transakcijski račun 01250-6030656313
Davčna številka 78522625
Matična številka 5083133
Datum prve objave 20. 5. 2006
Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki: Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda : http://www.os-gracisce.si    in v fizični obliki na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda: 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.

S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS Gračišče in KS Gradin.

2.a Kontaktni podatki uradne osebe:

Pristojna oseba:

Aleksandra Lorbek, ravnateljica

Tel.: 05 6571176, 05 6572014

Faks: 05 6571148

e-naslov: aleksandra.lorbek@gmail.com 

2.b    Organigram in podatki o organizaciji zavoda

2.c     Seznam zakonov glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

 1. Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
 2. Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
 3. Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)
 4. Splošni akti zavoda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Register tveganj
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev zavoda
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih
 • Načrt integritete
 • Pravilnik o varstvu pri delu
 • Hišni red in Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravila šolske prehrane
 • Pravilnik o šolskem skladu
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Poslovnik o delu sveta staršev
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
 • Katalog informacij javnega značaja
 • Interni akt o evidenci delovnega časa zaposlenih

Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. (povezava)

Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt
 • Poročilo o delu

 Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil (povezava)

2.d  Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

2.e Seznam javnih evidenc, ki jih vodi zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 

Seznam evidenc 

 

Seznam vpisanih učencev in otrok za tekoče šolsko leto

Evidenca zaposlenih

Evidenca o nadarjenih učencih

Evidenca o učbenikih v učbeniškem skladu

Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč

Evidenca plačil staršev

 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

 

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci

Zbirka podatkov o plačah zaposlenih

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta zavoda na :

http://www.os-gracisce.si 

Fizični dostop:

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole
Uradne ure:

Pisarna zavoda: vsak delovni dan

od 10.00 ure do 13.00 ure

Ravnateljica zavoda: po dogovoru

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije v večjem obsegu se zaračunajo materialni stroški po stroškovniku in postopku Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

(Skupno 703 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost